ADATVÉDELMI NYILATKOZAT – Invisible Touch alkalmazás 

TARTALOMJEGYZÉK

1. A felelős szervre vonatkozó tudnivalók
 2. Általános adatvédelmi tudnivalók
 3. Személyes adatok
 4. Személyes adatok gyűjtése és kezelése
 5. Adatbiztonság
 6. 6. Az adatok továbbadása harmadik félnek/az adatok külföldre történő továbbítása
 7. A személyes adatok törlése
 8. Értesítés adatkiszivárgásokról
 9. Az Ön jogai
 10. Direkt marketing elleni tiltakozáshoz való jog, visszavonási jog
 11. Jogi tudnivalók és cookie-tájékoztató
 12. Módosítások

1. A felelős szervre vonatkozó tudnivalók

Adatkezelő az Invisible Touch alkalmazás keretében:

H-Vend Service Kft.
 
 HU-6728 Szeged, Napos út 6.
 Adószám: 12712014-2-06
 Cégjegyzékszám: 06-09-007575
 
 Tel: +36703865830 
 E-mail: info@hvend.hu 
 Weboldal: www.hvend.hu 

2. Általános adatvédelmi tudnivalók

Nagy figyelmet fordítunk az ön személyes adatainak védelmére. Személyes adatait kizárólag a vonatkozó jogszabályok (így különösen az általános adatvédelmi rendelet (ÁAR), az adatvédelemi törvény és a 2003. évi telekommunikációs törvény alapján és azoknak megfelelően kezeljük. 

3. Személyes adatok

Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amelynek segítségével az Ön személye azonosítható, vagy amely Önt azonosíthatóvá teszi (például név, születési dátum, nem, cím, telefonszám, e-mail cím és hasonlók).

4. Személyes adatok gyűjtése és kezelése

4.1. Általános információk

Személyes adatait csak akkor kezeljük, ha az adatok tárolása technikai okokból szükséges („jogos érdek”), vagy Ön ezeket az adatokat meghatározott célokra önként közli velünk („adatközlés”). Adatközlés esetén a következő személyes adatokat használjuk (amennyiben azokat rendelkezésünkre bocsátja): vezetéknév, utónév, e-mail cím, mobiltelefonszám, cím – postai irányítószám, helység, utca és ország – használt nyelv, születési dátum, nem, Facebook azonosító, Apple ID, Google azonosító, nyereményjátékokban való részvételek, kedvenc automaták, chipazonosítók, ügyleti és használati adatok, valamint – adott esetben – a velünk folytatott levelezés. Az Ön által közölt személyes adatokat abban az esetben használjuk, ha az a mindenkori cél teljesítéséhez szükséges és/vagy törvény előírása értelmében szükséges, vagy megengedett.

4.2. Az adatok használata

A következőkben áttekintést adunk arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival az Invisible Touch alkalmazás használatakor, valamint az Invisible Touch alkalmazás keretében történő adatkezelés főbb szempontjairól.

4.2.1. Az Invisible Touch alkalmazás használata

Az Invisible Touch alkalmazás minden megnyitásakor, bezárásakor, be- és kijelentkezéskor, illetve az Invisible Touch alkalmazás használatakor rögzíti különösen (i) a bejelentkezési adatokat időbélyegzővel, (ii) az általános készülékadatokat, (iii) az operációs rendszer általános adatait, (iv) az IP-címet és (v) az Invisible Touch alkalmazás funkcióterjedelmének megfelelő fenntartásához szükséges helyadatokat (így különösen azokat, amelyek a kíbertámadások elhárításához és az alkalmazás azzal járó műszaki továbbfejlesztéséhez szükségesek. Az adatok tárolása ilyen esetben műszakilag indokolt, és ennélfogva adatvédelmi szempontból megfelelő (jogos érdek). Amennyiben a következőkben nem szerepel másképp, úgy ezeket az adatokat a továbbiakban nem kezeljük. Az Ön adatait ezenkívül kizárólag az Invisible Touch alkalmazás hibáinak elhárítására, a még könnyebb használhatóság, valamint szolgáltatásaink hatékonyságának növelése érdekében használjuk.

4.2.2. Kapcsolatfelvétel

Ha Ön e-mailben, telefonon, postai úton vagy más távközlési eszköz segítségével felveszi velünk a kapcsolatot, akkor a megadott adatait a megkeresésével és mindenféle későbbi kérdéssel kapcsolatos ügyintézés céljából 36 hónapig tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább.

4.2.3. A személyes adatok kezelésének céljai

Az Ön személyes adatainak az Invisible Touch alkalmazás keretében történő kezelésének különös céljai: (i) kapcsolatfelvétel, (ii) a felhasználói számla regisztrációjának feldolgozása és a felhasználói számla kezelése, (iii) az egyenlegszámla („digitális pénztárca”) feltöltésének lebonyolítása, (iv) az egyenleg számla felhasználásával történő termék vásárlások lebonyolításra, (v) regisztráció a nyereményjátékokban való részvételre, és azok lebonyolítása, (vi) az egyenlegszámlára történő egyenleg-visszatérítések (lebonyolítása), valamint adott esetben (vii) a felhasználó nagykorúságának ellenőrzése (viii) és (egyéb) levelezés.

4.2.4. Reklámozás, piackutatás és véleményfelmérés

Az Ön személyes adatait reklámcélokra, piackutatási és véleményfelmérési célra, illetve termékspecifikus véleményfelmérések és marketing tevékenységek céljára használjuk, amennyiben Ön ahhoz előzőleg hozzájárult, vagy ha azt a törvényi rendelkezések megengedik (és Ön kifejezetten nem tiltakozott ellene).

5. Adatbiztonság

Technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait megvédjük a meg nem engedett, jogellenes, vagy véletlen hozzáféréssel, elvesztése, kezeléssel, felhasználással és manipulációval szemben. Az Ön adatait biztonságos tárhely védi. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan fejlesztjük az Ön adatainak védelme érdekében. Biztonsági óvintézkedéseink ellenére nem zárhatók ki teljes mértékben a harmadik fél (kártékony szoftverek, hekkerek, elfogott faxok) általi jogellenes beavatkozások. Emiatt nem vállalunk felelősséget az információknak az adatátvitel során fellépő, nem általunk előidézett hibák, vagy az adatok harmadik fél által történő hozzáférése miatti nyilvánosságra kerüléséért.

6. Az adatok továbbadása harmadik félnek/az adatok külföldre történő továbbítása

Az Ön személyes adatait harmadik félnek kizárólag az adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban adjuk át, különösen akkor, ha Ön hozzájárult az adatainak továbbításához, vagy ha az a szerződés lebonyolításához vagy törvényi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Adatainak továbbadása szükséges lehet visszaélések (például hitelkártyával való visszaélések) megelőzése céljából is. Az általunk megbízott adatfeldolgozók (például fizetési szolgáltatók, a www.hvend.hu weboldalt, az Invisible Touch alkalmazást üzemeltető számítástechnikai szolgáltatók, valamint az adatok köztünk és a szolgáltatók közötti továbbítása, a felhasználó részére történő információküldés során) csak a velük kötött szerződések lebonyolítása céljából kapják meg az Ön személyes adatait. Adatfeldolgozóink kizárólag feladataik ellátásához használhatják az Ön adatait. Ezenkívül biztosítjuk azt, hogy az adatfeldolgozóink betartsák az adatvédelmi jogi rendelkezéseket. Előfordulhat, hogy harmadik országok adatvédelmi színvonala nem egyezik meg az magyar adatvédelmi színvonallal. Emiatt az Ön adatait csak akkor továbbítjuk harmadik országba, ha az Európai Bizottság döntése alapján az érintett ország adatvédelmi színvonala megfelelő, vagy ha rendelkezésre állnak alkalmas adatvédelmi garanciák (például velünk megkötött általános szerződéses záradék formájában). Amennyiben a vállalatot vagy egy részét átruházzuk harmadik félre, akkor az Ön adatait is átadjuk. Az ilyen műveletek azonban nem érintik az adatvédelmi nyilatkozat érvényességét.

7. A személyes adatok törlése

Az Ön személyes adatait csak annyi ideig őrizzük meg, ameddig az a szerződéses vagy törvényes kötelezettségeink teljesítéséhez, a mindenkori felelősségi igényekkel szembeni védekezéshez és az esetleges jogviták rendezéséhez szükséges, amelyekben az adatok bizonyítékként szolgálnak. Így például az Ön adatait a szerződéskötéskor az adójogilag előírt öt éves megőrzési kötelezettség lejártáig tároljuk. Ha Ön létrehoz egy Invisible Touch alkalmazás felhasználói számlát, illetve regisztrál, és rendelkezésre bocsátja személyes adatait, akkor azokat alapvetően a velünk való utolsó kapcsolatfelvételt követő 3 (három) év lejártáig tároljuk, kivéve, ha Ön korábban visszavonja a hozzájárulását.

8. Értesítés adatkiszivárgásokról

Mindenkor igyekszünk időben felismerni az adatkiszivárgásokat. A mindenkori adatvédelmi incidenseket (data breach) az érintett adatok közlésével jelentjük Önnek és/vagy az illetékes adatvédelmi hatóságnak (data breach notification).

9. Az ön jogai

Önt alapvetően megilleti a tájékoztatás, a helyesbítés/hiánypótlás, a törlés, az adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, a visszavonás és a tiltakozás joga. Kérjük, hogy az ilyen irányú megkereséseit személyazonosságának igazolásával küldje el e-mailben az info@hvend.hu címre vagy postai úton a fenti 1. pontban megadott címünkre. Ha úgy véli, hogy adatainak kezelése az adatvédelmi jogszabályokba ütközik, vagy az ön adatvédelmi jogai egyéb módon sérültek, akkor az illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat – Magarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Infromációszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. címen.

10. Direkt marketing elleni tiltakozáshoz való jog, visszavonási jog

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak direkt marketing céljából történő további kezelése ellen. Ilyen esetben az Ön adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kötelező és védelmi okok indokolják. Ezenkívül Ön jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja az adatvédelmi jogi beleegyező nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét. Ezeket a jogait a fenti 9. pontban megnevezett módokon gyakorolhatja.

11. Jogi tudnivalók és cookie-tájékoztató

11.1. Általános információk

Az Invisible Touch alkalmazás használatával Ön elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatunkat, és kijelenti, hogy kifejezetten beleegyezik az Ön személyes adatainak a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az adatvédelem jogi előírásai szerinti gyűjtésébe, használatába, továbbadásába, tárolásába és védelmébe. Mindenkor törekszünk az Invisible Touch alkalmazásban tárolt információk helyességére és hiánytalanságára. Akaratlan hibák azonban előfordulhatnak. Így például előfordulhat az, hogy a rendelkezésre bocsátott információk és szoftveralkalmazások – egésze vagy egy része – nem futtatható, nem naprakész, bizonytalan, hiányos, vagy hibás, nem áll rendelkezésre folyamatosan, vagy a mindenkori hibák/problémák nem háríthatók el azonnal. Az Invisible Touch alkalmazás nem futtatható, nem naprakész, bizonytalan, hiányos, vagy hibás, nem folyamatosan rendelkezésre álló információival és a szoftveralkalmazásokkal kapcsolatban minden felelősséget elutasítunk. Nem vállalunk felelősséget az Invisible Touch alkalmazás külső weboldalakra mutató hivatkozásain keresztül elérhető tartalmakért. A külső weboldalak tartalmáért mindig a mindenkori szolgáltató felelős, és köteles helyt állni. Hasonlóképpen nem vállalunk felelősséget a mindenkori szolgáltató által az Invisible Touch alkalmazásban közzétett tartalmakért, és nem vagyunk kötelesek azokat ellenőrizni. Az Invisible Touch alkalmazásban, valamint a hiperhivatkozásokkal összekapcsolt oldalakon található információkon alapuló döntéseket Ön kizárólag saját megítélése alapján és felelősségére hozza meg. Nem vállalunk felelősséget a szoftveralkalmazások futtatásával összefüggésben keletkező véletlen vagy közvetett károkért, beleértve a mobil berendezésben keletkező károkat, vagy a használhatatlanná válás, adatvesztés vagy bevételkiesés miatt keletkező károkat. Amennyiben Ön gazdasági célokra kívánja használni az információinkat vagy adatainkat, akkor ahhoz előzőleg a hozzájárulásukat kell kérnie. Kérjük, hogy ebből a célból vegye fel velünk a kapcsolatot (elérhetőségeinket lásd az 1. pontban). A teljesség kedvéért általánosságban még felhívjuk a figyelmet arra, hogy (az interneten) közzétett és (ezáltal) mindenki számára hozzáférhetővé tett információk, adatok, iratok, üzleti és üzemi titkok, ötletek stb. a továbbiakban nem tartoznak a titoktartási kötelezettség hatálya alá.

11.2. Cookie-k

A teljesség kedvéért leszögezzük, hogy a weboldalunkon – amelyre az Invisible Touch alkalmazás keretében hivatkozunk vagy hivatkozhatunk – cookie-kat használunk, hogy a kínálatunkat felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tegyük. Magyarázat: A cookiek-k a weboldal vagy alkalmazás által az ön merevlemezére vagy mobil végberendezésére átvitt apró (szöveg)fájlok. Habár a cookie-k azonosítják a felhasználó készülékét, a felhasználó személyét nem azonosítják. Az Invisible Touch alkalmazás keretében azonban nem használunk ilyen cookie-kat.

12. Módosítások

Fenntartjuk a jogot az információs tartalmak bármikor és előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására vagy kiegészítésére. Amennyiben a jelen szöveg egyes részei vagy megfogalmazásai nem, már nem, vagy nem teljesen felelnek meg az érvényes jogi helyzetnek, az nem érinti az egyéb részek tartalmát és érvényességét.